Moraine Lake, Banff National Park

Moraine Lake, Banff National Park

Moraine Lake, Banff National Park
#lake, #canada, #national park