End of autumn, Erfurt / Germany

End of autumn, Erfurt / Germany

End of autumn, Erfurt / Germany
#allemagne, #tourism, #travel, #europe, #Thuringia