Autumn Reflection, Grasmere, England

Autumn Reflection, Grasmere, England

Autumn Reflection, Grasmere, England
#Autumn Reflection, #Grasmere, #England